Inner West Vietnamese Community Language School

Home

Học kỳ 3 sẽ bắt đầu vào Thứ Bảy 25/07/2020.
Tại Marrickville West Primary School
Từ 1.30pm – 4.30pm
Thông báo dưới đây.
Term 3 will start on Saturday 25/07/2020.
At Marrickville West Primary School
From 1.30pm – 4.30pm
Notice below.

Giáo viên chúng tôi mến chúc cả nhà mùa nghỉ lễ thoải mái, luôn không quên giử ấm và bình an. Hẹn gặp lại các con vào term 3 thứ bảy ngày 25/07/2020 tại trường Marrickville West Primary School lúc 1:30pm-4:30pm.
Inner West Vietnamese Language School would like to wish everyone a pleasant school holiday, keep warm and peaceful. See you all on term 3 Saturday 25/07/2020 at Marrickville West Primary School (1:30 pm-4:30pm).

Trong mùa dịch Coronavirus các trường ngôn ngữ cộng đồng – Community Languages School – tạm thời không đến trường sinh hoạt.
Nhưng trường Việt Ngữ Inner West sẽ bắt đầu dạy và học online vào chiều thứ 7 hàng tuần (45 phút) từ 9/5/2020.
🔺Giáo viên từng lớp sẽ gửi ID và Password của buổi học bằng tin nhắn để nhờ phụ huynh cài đặt và nhắc con lên học đúng giờ.
🔺Mong sự có mặt đầy đủ của học sinh.
During the Coronavirus outbreak, Community Languages ​​School – temporarily do not attending to school for activities.
But Inner West Vietnamese Language School will start teaching and learning online every Saturday afternoon (45 minutes) from May 9, 2020.
Teacher will send the ID and Password by text to parents for set up and remind their children to be on time.
Looking forward to seeing all students.

Saturday
From 1:30 pm – 4:30 pm

Click here for the 2020 Calendar and Enrollment Form in details.