Inner West Vietnamese Community Language School

Home

Last day at school Year 2020.

Wishing all the teachers, students and families a Merry Christmas and Happy New Year!!!See you all next year!

Lễ tổng kết năm học 2020

Trong mùa dịch Coronavirus các trường ngôn ngữ cộng đồng – Community Languages School – tạm thời không đến trường sinh hoạt.
Nhưng trường Việt Ngữ Inner West sẽ bắt đầu dạy và học online vào chiều thứ 7 hàng tuần (45 phút) từ 9/5/2020.
🔺Giáo viên từng lớp sẽ gửi ID và Password của buổi học bằng tin nhắn để nhờ phụ huynh cài đặt và nhắc con lên học đúng giờ.
🔺Mong sự có mặt đầy đủ của học sinh.
During the Coronavirus outbreak, Community Languages ​​School – temporarily do not attending to school for activities.
But Inner West Vietnamese Language School will start teaching and learning online every Saturday afternoon (45 minutes) from May 9, 2020.
Teacher will send the ID and Password by text to parents for set up and remind their children to be on time.
Looking forward to seeing all students.

Saturday
From 1:30 pm – 4:30 pm

Click      here     for the 2021 Calendar and Enrollment Form in details.