Inner West Vietnamese Community Language School

Cultural Bridge event by Randwick City Council

Inner West Vietnamese Language School band performed at Kensington Park for Cultural Bridge event by Randwick City Council (Saturday 12/10/19).
Ngoài việc giúp các em đạt được 4 kỹ năng của Việt Ngữ. Giáo viên chúng tôi luôn khuyến khích và cùng đồng hành với các em duy trì văn hóa truyền thống Việt Nam. Chúng tôi tích cực tham gia hầu hết có thể trong các lễ hội của cộng đồng địa phương tổ chức. Chia sẻ nghệ thuật của mình cho mọi người thưởng thức, đó không ngoài ước nguyện của chúng tôi.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *