Inner West Vietnamese Community Language School

Lễ Phục Sinh – End of Term 1

Trường Việt Ngữ Inner West xin thông báo kết thúc Term 1 ngày 27/03/2021. Ngay từ ngày đầu năm học chúng tôi rất được sự quan tâm của phụ huynh học sinh đưa trẻ đến trường, giáo viên chúng tôi luôn đoàn kết thống nhất và chia sẻ cùng vượt qua mọi khó khăn trong thời gian có nhiều giới hạn. Chỉ tiêu của trường là đưa ngôn ngữ, văn hóa Việt đến con trẻ, phát huy khả năng nghe, nói, đọc, viết và tạo bầu không khí học và vui trong lớp. Hy vọng term 2 sẽ có tiến triển tốt về mọi mặt. Chúc cả nhà một kỳ nghỉ hè thoải mái. Ngày bắt đầu term 2 là 01/05/2021.


Inner West Vietnamese Language School announces the end of Term 1 on March 27, 2021. Right from the first day of the school year, we got the supports of the parents who bring their children to school, our teachers are always united to overcome all difficulties in a limited time. The school’s goal is to bring Vietnamese language and culture to children, promote listening, speaking, reading, and writing skills and create a learning and fun atmosphere in the classrooms. Hopefully term 2 will progress well in all aspects. Wish all family have a comfortable school break.
The start date of term 2 is May 1, 2021

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *